https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-NLX7XZWXDL Hakkımızda | İstanbul Kahve

Hakkımızda

BAŞVURU FORMU AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun olarak anılacaktır) 10. maddesine göre; kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sorumluları veya yetkilendirdiği kişilerce, ilgili kişilerin (verisi işlenen gerçek kişiler) bilgilendirilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda: 

İstanbul Kahve İthalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi (şirket olarak anılacaktır), veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

İşlenen kişisel verileriniz şunlardır: Ad, soy ad, firma adı, e mail adresi, telefon numarası, talep içeriğiniz.

Sunduğumuz hizmetlerimizden yararlanmak istemeniz sebebiyle kişisel verileriniz; hizmet pazarlama ve satış süreçleri, iletişim faaliyetleri, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

Anılan kişisel verileriniz herhangi bir kişi, kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır.

Kişisel verileriniz internet sitesinde (istanbulkahve.com) başvuru formu aracılığıyla toplanmaktadır. Verilerinizi işlememizin hukuki sebebi veri sorumlusu şirketin meşru menfaati,  yasal dayanağı ise 6698 s. Kanun’dur.

İlgili kişi (kişisel verisi işlenen gerçek kişi) olarak Kanunun 11 inci maddesinde sayılan haklarınız şunlardır: 

Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,  

Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

Düzeltme, silme ve yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

İlgili kişi başvuru formumuzu (başvuru formunun linki) kullanarak haklarınızı kullanabilirsiniz.

Kalite Politikamız